Yhdistyksen säännöt

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen virallinen nimi on Nykyaikainen 5-ottelu Hämeenlinna 52 ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Englanniksi Modern Pentathlon Hämeenlinna 52. Urheilutoiminnassa käytetään lyhyempää nimeä Hämeenlinnan 5-ottelijat ja lyhennettä HML5.

 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä nykyaikaisen 5-ottelutoimintaa, sekä toimia nykyaikaisen 5-ottelutoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Yhdistys vaalii Hämeenlinnassa pidettyjen vuoden 1952 Olympialaisten nykyaikaisen 5-ottelun perinteitä tilanteisiin soveltuvilla tavoilla.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kilpailuja, koulutustilaisuuksia, näytöksiä, harjoittaa neuvontaa, suorittaa jäsenilleen avustusta kilpailu- ja valmentautumismatkoista aiheutuvien kustannusten peittämiseksi, avustaa tuomarikoulutusta sekä julkisella valistustoiminnalla ja muillakin vastaavilla tavoilla pyrkii herättämään harrastusta nykyaikaiseen 5-ottelutoimintaan.

Jäsenmaksuista, valistus-, kilpailu- ja huvitilaisuuksista kertyvät tulonsa yhdistys käyttää toimintansa rahoittamiseen ja nykyaikaisen 5-ottelutoiminnan edistämiseen. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi toimeenpanna myyjäisiä, keräyksiä ja arpajaisia. Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa tai hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaiset luvat.

 

3§ Yhdistyksen jäsenyydet muissa yhdistyksissä

Yhdistys on Suomen Miekkailu ja 5-otteluliitton jäsenjärjestö ja noudattaa sen sääntöjä ja määräyksiä omassa toiminnassaan. Yhdistys voi  kuulua myös muihin alueellisiin tai valtakunnallisiin liikuntajärjestöihin. Liittymisestä ja eroamisesta päättää yhdistyksen kokous.

 

4§ Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hyväksyä myös yhdistysrekisteriin merkityn urheiluseuran tai muun yhdistyksen,  jonka tarkoituksena on harjoittaa nykyaikaisen 5-ottelutoimintaan kuuluvia erityislajeja tai vaalia Hämeenlinnan vuoden 1952 olympilaisten perinteitä, ja joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa maksamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on puhe, mutta ei äänestysoikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi voi hallitus esityksestä varsinaisen kokouksen päätöksellä kutsua henkilön, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, urheilun eettisiä periaatteita, kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

 

5§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 

 

6§ Jäsen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta yli kuusi kuukautta sen erääntymisestä lukien tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Yhdistysrekisteriin merkitty urheiluseura tai muu yhdistys voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli se lopettaa aktiivisen toiminnan.

 

7§ Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

 

8§ Yhdistyksen kokoukset ja kokousten koollekutsuminen

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on julkaistava vähintään 10 päivää ennen kokousta yhdistyksen internet sivuilla ja/tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Äänioikeutta ei voi käyttää valtakirjalla.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asia: 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 2. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 6. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat
 7. Päätetään kokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asia:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 2. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Käsitellään hallituksen seuraavaa kalenterivuotta varten esittämä toimintasuunnitelma.
 5. Käsitellään hallituksen seuraavaa kalenterivuotta varten laatima talousarvioehdotus sekä päätetään jäseniltä perittävien maksujen sekä viivästyskorkojen suuruudesta. Lisäksi vahvistetaan yhdistyksen luottamushenkilöille mahdollisesti maksettavien palkkioiden suuruus
 6. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 7. Valitaan yksi toiminnan tarkastaja  ja varatoiminnantarkastaja
 8. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat
 9. Päätetään kokous

Asia on otettava kokouksen käsiteltäväksi, jos siitä on tehty kirjallinen pyyntö yhdistyksen hallitukselle kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti määrättyä tarkoitusta varten hallitukselta pyytää. Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkistettava. Hallituksen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

 

9§ Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja taloutta hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu valittu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4), mutta enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä sekä 0–3 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että heistä on erovuorossa vuosittain puolet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, talouspäällikön ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus nimeää tarpeelliseksi katsottavat jaostot ja toimikunnat ja niiden puheenjohtajat ja päättää seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on edustettuna. Jos hallituksen jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee yhdistyksen kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudeksi toisen jäsenen.

Hallitukseen valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole. Hallituksen jäsenten tulee olla 15 vuotta täyttäneitä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävät:     

 • valmistella kokouksessa esille tulevat asiat ja panna täytäntöön kokousten päätökset     
 • johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa    
 • valita tarvittavat toimikunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat 
 • vastata yhdistyksen taloudesta      
 • pitää jäsenistä luetteloa     
 • tehdä yhdistyksen tilinpäätös ja vuosikertomus
 • tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • valita ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 • päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 • huolehtia muutoinkin yhdistyksen asioista, valvoa sen etua ja oikeutta    
 • päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

 

10§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä tulee olla vähintään yksi varsinainen tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja. Tilintarkastaja voi olla myös tilintarkastusyhteisö.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tili- tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tili- tai toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

11§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä talouspäällikön tai sihteerin kanssa tai yksin hallituksen määräämä hallituksen jäsen tai toimihenkilö, jonka hallitus siihen määrää.  Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä yhdistyksen kokouksessa ja kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä vähintään  kolmen neljäsosan (3/4) kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhdenkuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat luovutetaan johonkin yhdistyksen toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsevat henkilöt.Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä samaan tarkoitukseen.

 

13§ Saavutetut jäsen oikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

 

Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Nykyaikainen 5-ottelu Hämeenlinna 52 ry -nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille tässä esitetyt säännöt.

Hämeenlinnassa syyskuun 18 päivänä 2018

 

Hämeenlinnan 5-ottelijat

Nykyaikainen 5-ottelu Hämeenlinna 52 ry

info@hml5.fi

Puh. 050 340 6123

Yhdistys on Suomen Miekkailu ja   5-otteluliiton jäsenjärjestö ja noudattaa sen sääntöjä ja määräyksiä omassa toiminnassaan.